Strategia

Celem strategicznym Carint Holding jest nieustanne powiększanie wartości Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej poprzez optymalne zagospodarowanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych oraz realizację programów rozwojowych w obszarze inwestorskim:

• medical research&development,

• nowoczesnych technologii,

• budowania sieci wzajemnych powiązań, wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń,

• rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w branży medycznej,

oraz w obszarze kooperacji z Pacjentami uwzględniając:

• wzrost jakości usług świadczonych w obszarze ochrony zdrowia,

• działalność edukacyjną w zakresie zdrowego stylu życia,

• zwiększenie rozpoznawalności holdingu w skali krajowej i międzynarodowej jako organizacji wspierającej rozwój branży medycznej i kultury prozdrowotnej.